Program hranidbe goveda

Program hranidbe goveda prilagođen je pojedinim životnim i proizvodnim fazama. Krmne smjese osiguravaju životinjama uravnoteženu opskrbu hranjivim tvarima što je osnovni preduvjet za iskorištavanje genetskog potencijala, odličnu konverziju hrane i visoke rezultate proizvodnje.

proizvodi goveda

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

Prednosti peletirane hrane

Potpune krmne smjese mogu biti brašnaste i peletirane.
Peletiranje je tehnološki postupak kod kojeg se brašnasta smjesa pod utjecajem visokte temperature, pritiska i vodene pare oblikuje u forme peleta.

POBOLJŠANA HIGIJENSKA ISPRAVNOST

BOLJA BIODOSTUPNOST I PROBAVLJVOST

PRIVLAČAN OBLIK ZA KONZUMACIJU

peletirana hrana

SMANJENO DEKOMPONIRANJE HRANE

SMANJENI RASTEP HRANE

BOLJA KONVERZIJA HRANE I BOLJI PRIRAST

STARTER ZA TELAD

Početna krmna smjesa za telad u rastu do 90 kg tjelesne težine.
Krmna smjesa sadrži kvalitetne izvore hranjivih tvari koje doprinose razvoju buraga i buražnih resica kod teladi. Starter za telad je krmna smjesa u čiji sastav su uključeni izvori laktoze koji smanjuju probleme vezane uz odbiće. Sadrži izbalansirani omjer vitamina i minerala, te fine arome koje potiču konzumaciju smjese kod teladi.
Krmnu smjesu postepeno uvoditi u hranidbu teladi i koristiti do trenutka kada dnevna konzumacija iznosi 1 do 1,5 kg po teletu na dan.

GROVER ZA TELAD

Krmna smjesa za telad u rastu od 90 do 180 kg tjelesne težine. Krmna smjesa sadrži 15% sirovih proteina.
Ponuditi životinjama koje su naviknute na konzumaciju koncentratnih krmiva. Grover za telad služi kao kvalitetna priprema probavnog sustava za budući tov junadi i odgoj kvalitetnih rasplodnih junica.
Koristi se do količine od 2,50 kg po teletu na dan.

JUNAD 1

Krmna smjesa za tov junadi do 250 kg tjelesne težine.
Krmnu smjesu koristiti kod životinja koje preživaju i imaju potpuno razvijene predželuce. Služi kao dopuna osnovnom voluminoznom obroku.
Koristi se u količini do 4 kg po životinji na dan.

JUNAD 2

Krmna smjesa za junad iznad 250 kg tjelesne težine.
Svojim sastavom ova krmna smjesa nadopunjava osnovni voluminozni obrok i služi kao izvor proteina, vitamina i minerala.
Koristi se u količini do 6 kg po životinji na dan.

DOPUNSKA ZA JUNAD BEZ UREE

Krmna smjesa za tov teladi i junadi.
Dopunska krmna smjesa služi kao izvor proteina, makro i mikro minerala te vitamina. Koristi se za izradu gotovih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu.
Može se koristiti u potpuno izmiješanom obroku (TMR) na način da dnevna konzumacija krmne smjese ne prelazi 1,50 kg po životinji na dan.

tablica junad bez uree

SUPERUREA 32%

Krmna smjesa za tov junadi.
Superurea 32% je dopunska krmna smjesa koja služi kao izvor proteina, makro i mikro minerala te vitamina. Koristi se na vlastitom gospodarstvu pomiješana sa žitaricama ili u potpuno izmiješanom obroku (TMR).
Dnevnu konzumaciju superuree ograničiti do 1,50 kg po životinji na dan. Krmna smjesa koristi se kod životinja koje imaju funkcionalne predželuce odnosno kada postanu preživači.

tablica superurea 32%

JUNAVIM PREMIUM

Junavim premium je vitaminsko mineralna mješavina koja služi za pripremu krmnih smjesa za telad i junad na vlastitom domaćinstvu miješanjem sa žitaricama i sačmama uljarica.
Može se koristiti kod pripreme potpuno izmiješanog obroka tako da dnevna konzumacija iznosi 100 - 150 grama po životinji. Junavim premium namiruje potrebe za makro i mikro mineralima, te vitaminima.

Junavim premium potrebno je homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica junavim premium

JUNAVIM

Junavim je vitaminsko mineralna mješavina koja služi za pripremu krmnih smjesa za junad na vlastitom domaćinstvu miješanjem sa žitaricama i sačmama uljarica.
Također može se koristiti kod pripreme potpuno izmiješanog obroka (TMR) tako da dnevna količina iznosi 100-150 grama po životinji na dan.
Junavim povoljno djeluje na razvoj mikroflore buraga te doprinosi boljem iskorištenju krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.


Junavim je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica junavim

MUZARE 13%

Krmna smjesa služi za hranidbu krava u ekstenzivnim uvjetima gospodarenja.

MUZARE 19%

Koristi se u obrocima koji su bazirani na starijim otkosima silaža trava gdje služi za balansiranje sadržaja energije i proteina.
Ova krmna smjesa sadrži izbalansirani omjer vitamina i mikro elemenata što dugoročno doprinosi zdravlju životinja.

MUZARE 14%

Krmna smjesa namijenjena je za hranidbu krava u laktaciji.
Povišeni sadržaj energije i optimalni omjer vitamina i mikroelemenata služi za balansiranje sadržaja energije i proteina u obrocima koji su bazirani na kvalitetnoj silaži lucerne.

MUZARE 17%

Krmna smjesa za krave u laktaciji čiji se osnovni obrok bazira na kvalitetnim silažama trava i kukuruza.
Povišena koncentracija u buragu neprobavljivog proteina povoljno djeluje na proizvodnju mlijeka.
Služi za balansiranje obroka koji su bazirani na kvalitetnim silažama trava gdje služi kao izvor energije i kvalitetnog proteina.

LAKTAVIM

Laktavim je mineralno-vitaminska mješavina koja predstavlja izvor vitamina i minerala za krave u laktaciji.
Primjenjuje se u količini od 200 do 250 grama po životinji na dan ili 2-3% kod pripreme krmne smjese za krave.

Laktavim je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica laktavim

MUZARE 18%

Krmna smjesa sadrži 18% sirovih proteina i povišeni sadržaj energije, vitamina i mikroelemenata.
Koristi se u hranidbi krava čiji je osnovni obrok baziran na silaži kukuruza te kvalitetnim silažama trava.
Korištenje ove krmne smjese pozitivno djeluje na kondiciju krava, osigurava potrebne hranjive tvari za visoku proizvodnju mlijeka te povoljno djeluje na zdravlje životinja.

MUZARE 19% S OPTIGENOM

Krmna smjesa sa 19% proteina.
Služi kao izvor kvalitetnog proteina i energije te povoljno djeluje na konzumaciju obroka.
Upotreba ove krmne smjese osigurava stabilnu probavu hrane u buragu što dugoročno pozitivno djeluje na proizvodnju mlijeka i zdravlje životinja.

MUZARE 22%

Krmna smjesa s 22% proteina. Sadrži kvalitetan izvor proteina koji je zaštićen od probave u buragu.
Preporuča se upotreba ove krmne smjese kod krava sa visokim potencijalom za proizvodnju mlijeka.
Ovisno o proizvodnji mlijeka, krmnu smjesu ponuditi kravama u količini do 12 kg na dan.

LAKTAVIM PREMIUM

Laktavim premium je mineralno-vitaminska mješavina koja predstavlja izvor minerala i vitamina za krave. Sadrži kulture živih kvasaca koji doprinose boljoj probavljivosti konzumirane hrane.
Koristi se individualno u količini od 200 do 250 grama po životinji na dan ili za sastavljanje krmnih smjesa u koje se uključuje od 2 do 2,50%.

Laktavim premium potrebno je homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica lakvatim premium

TRANZILAKT

Tranzilakt je mineralno vitaminska mješavina za junice i krave u suhostaju i tranziciji.
Predstavlja izvor esencijalnih vitamina i minerala koji doprinose zdravlju i vitalnosti visoko bređih životinja.
Ponuditi životinjama 4 tjedna prije i 4 tjedna nakon teljenja u količini od 200 do 250 grama po životinji na dan.

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 30%

Sadrži 30% sirovog proteina.
Služi kao izvor proteina, minerala i vitamina za krave u laktaciji.
Ova krmna smjesa može se koristiti kod pripreme potpuno izmiješanog obroka (TMR) u količini do 6 kg krmne smjese po životinji na dan.

Koristi se pomiješana sa žitaricama prema uputama iz tablice:

tablica dopunska krave 30%

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 35%

Ovo je dopunska krmna smjesa koja služi za hranidbu krava u laktaciji.
Predstavlja izvor proteina, minerala i vitamina za životinju.
Koristi se pomiješana s ostalim žitaricama ili pomiješana s osnovnim krmivima u potpuno izmiješanom obroku (TMR).

MUZARE 35% - EXTRA

Dopunska krmna smjesa za krave u laktaciji.
Ova krmna smjesa sadrži kvalitetne izvore u buragu neprobavljivog proteina i energije te se koristi u hranidbi visokoproizvodnih životinja.
Upotrebljava se za balansiranje koncentracije proteina i energije kod obroka koji sadrže iste količine kukuruzne i travne silaže. Koristi se do 5,00 kilograma po kravi na dan.

DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE 35% - OPTIGEN

Ovo je dopunska krmna smjesa koja služi za hranidbu krava u laktaciji.
Predstavlja izvor proteina, minerala i vitamina za životinju. Upotrebom ove krmne smjese povećava se iskoristivost hranjivih tvari iz osnovnog obroka.
Upotreba ove krmne smjese preporuča se na farmama čiji su osnovni obroci bazirani na kukuruznoj silaži i silaži trava.

MUZARE 40%

Dopunska krmna smjesa namijenjena za hranidbu krava u laktaciji.
Upotrebljava se za balansiranje sadržaja proteina i energije kod visoko proizvodnih krava čiji su osnovni obroci bazirani na kukuruznoj silaži, slami i sijenu.
Upotreba ove krmne smjese doprinosi boljoj probavljivosti krmiva u buragu krava što pozitivno djeluje na proizvodnju i zdravlje životinja.

NA VRH